اخذ گواهی نامه های شرکت سیمان باقران

شرکت سیمان باقران برای اولین بار در کشور موفق به پیاده سازی و اخذگواهینامه های سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 وسیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018 و سیستم مدیریت ایمنی ISO45001:2018  و سری استانداردهای شکایت مشتری با مشاوره شرکت OSP گردید.