اخذ گواهی نامه های شرکت سیمان غرب

شرکت سیمان غرب برای اولین بار در کشور موفق به پیاده سازی و اخذگواهینامه های سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 وسیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018 و سیستم مدیریت ایمنی ISO45001:2018 با مشاوره شرکت OSP گردید.