امور قراردادها

"فرم شناسایی اولیه واحد امور قراردادها"

نام شرکت:

سال تاسیس:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

آدرس کارخانه:

تلفن کارخانه:

فکس کارخانه:

آدرس دفتر مرکزی:

تلفن دفتر مرکزی:

فکس دفتر مرکزی:

تلفن تماس در مواقع ضروری:

E-Mail:

URL:

نوع مالیات :          خصوصی: 5                          دولتی: 5                         تعاونی:  5                                      سهامی عام: 5                        سهامی خاص: 5                 با مسئولیت محدود: 5              غيره :5    

وضعیت تملک شرکت                 کارخانه/کارگاه :       استیجاری: 5                                   تحت تملک: 5

                                دفتر مرکزی:                    استیجاری: 5                                    تحت تملک: 5

اعضای هیئت مدیره / افراد کلیدی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

توضیحات ضروری

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ترکیب سهامداران شرکت

ردیف

نام سهامدار (حقیقی / حقوقی)

درصد سهام

توضیحات ضروری

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام محصول

ظرفیت تولید (اسمی)

ظرفیت دائمی

رکورد تولید

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

تعداد کل پرسنل شرکت به تفکیک سطح تحصیلات

میزان تحصیلات

مجموع

لیسانس و بالاتر

دیپلم و فوق دیپلم

زیر دیپلم

 

 

 

 

زمینه و تاریخچه فعالیت:

 

 

 

وضعیت سیستم های عملیاتی

ردیف

عنوان سیستم های طراحی و مستقر شده

ردیف

عنوان سیستم های طراحی و مستقر شده

1

 

5

 

2

 

6

 

3

 

7

 

 

 

گواهینامه ها و جوایز

ردیف

نوع

تاریخ صدور

مرجع صدور

تارخ اعتبار

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

آیا تاکنون توافق همکاری (تحت لیسانس، پیمان همکاری یا مشاوره فنی) با شرکتهای خارجی داشته اید؟  بلی 5    خیر 5  

در صورت وجود همکاری، نوع همکاری، نام شرکت خارجی، آدرس، زمینه همکاری، تاریخ همکاری و ... را توضیح دهید.

 

 

آیا تاکنون با مشاورین(داخلی/خارجی)همکاری در زمینه ارایه مشاوره و پیاده سازی سیستم ویا...داشته اید؟بلی 5 خیر 5   

               

در صورت وجود همکاری، نوع همکاری، نام شرکت، زمینه همکاری، تاریخ همکاری و ... را توضیح دهید.

 

 

 

شرح مشکلات موجود واحد صنعتی:

 

 

 

شرح خدمات مورد نیاز واحد صنعتی:

 

 

چارت سازمانی مصوب (موجود) شرکت به پیوست ارایه شود.

نام مدیر عامل :

 

 

تاریخ:

مهر و امضاء