رزومه آموزشی

ردیف

نام سازمان متقاضی

عنوان دوره آموزشی

مدت زمان برگزاری

1

سیمان آبیک

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011""

2 روز

2

سیمان آبیک

مبانی،الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت فرآیندهای تبیین،تامین و پایش رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات مشتری

""ISO10001 , ISO10002 , ISO10003 , ISO/TS 10004

2 روز

3

سیمان زابل

صحه گذاری و محاسبه عدم قطعیت

2 روز

4

سیمان زابل

مبانی و الزامات سیستم رسیدگی به شکایات مشتری "ISO10002:2004"

1 روز

5

سیمان نایین

مبانی،الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت فرآیندهای تبیین،تامین و پایش رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات مشتری

""ISO10001 , ISO10002 , ISO10003 , ISO/TS 10004

2 روز

6

سیمان نایین

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011""

2 روز

7

سیمان نایین

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

3 روز

8

سیمان نایین

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

"ISO/IEC 17025:2005"

1 روز

9

سیمان نایین

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

10

سیمان استهبان

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

11

سیمان استهبان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011""

2 روز

12

سیمان استهبان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

"ISO/IEC 17025:2005"

2 روز

13

سیمان استهبان

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد سیستم مدیریت یکپارچهIMS

2 روز

14

سیمان دشتستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011""

2 روز

15

سیمان دشتستان

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2 روز

16

سیمان دشتستان

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

17

سیمان دشتستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

"ISO/IEC 17025:2005"

2 روز

18

سیمان دشتستان

مبانی و الزامات سیستم رسیدگی تامین رضایت مشتری "ISO10002"

1 روز

19

سیمان دشتستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت "ISO9001:2008"

2 روز

20

سیمان دشتستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست "ISO14001:2004"

1 روز

21

سیمان دشتستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی "ISO18001:2007"

1 روز

22

سیمان فرازفیروزکوه

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

23

سیمان فرازفیروزکوه

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

24

سیمان فرازفیروزکوه

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

"ISO/IEC 17025:2005"

2 روز

25

سیمان سامان غرب

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011""

2 روز

26

شرکت کاشی جم

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

1 روز

27

سیمان کاوان بوکان

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچهIMS

2 روز

28

سیمان کاوان بوکان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت "ISO9001:2008"

2 روز

29

سیمان کاوان بوکان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست "ISO14001:2004"

2 روز

30

سیمان کاوان بوکان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی "ISO18001:2007"

2 روز

31

سیمان کاوان بوکان

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

32

سیمان کاوان بوکان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

"ISO/IEC 17025:2005"

2 روز

33

سیمان بهبهان

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

34

سیمان قائن

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

"ISO/IEC 17025:2005"

2 روز

35

سیمان قائن

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2 روز

36

سیمان زنجان

عدم قطعیت

2 روز

37

سیمان زنجان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

"ISO/IEC 17025:2005"

2 روز

38

سیمان بنوید

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

"ISO/IEC 17025:2005"

2 روز

39

سیمان بنوید

مبانی و الزامات عارضه یابی

1 روز

40

سیمان گلستان

عدم قطعیت

1 روز

41

سیمان گلستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت "ISO9001:2008"

1 روز

42

سیمان گلستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست "ISO14001:2004"

1 روز

43

سیمان گلستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی "ISO18001:2007"

1 روز

44

سیمان قشم

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست "ISO14001:2004"

1 روز

45

سیمان قشم

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی "ISO18001:2007"

2 روز

46

سیمان قشم

تربیت ممیز داخلیIMS

3 روز

47

سیمان قشم

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت "ISO9001:2008"

2 روز

48

سیمان قشم

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011""

2 روز

49

سیمان قشم

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت فرآیندهای تبیین،تامین و پایش رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات مشتری

""ISO10001 , ISO10002 , ISO10003 , ISO/TS 10004

2 روز

50

سیمان خزر

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست "ISO14001:2004"

1 روز

51

سیمان خزر

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی "ISO18001:2007"

2 روز

52

سیمان خزر

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

53

سیمان اردبیل

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

1 روز

54

سیمان شهرکرد

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت "ISO9001:2008"

2 روز

55

سیمان شهرکرد

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست "ISO14001:2004"

1 روز

56

سیمان شهرکرد

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی "ISO18001:2007"

1 روز

57

سیمان شهرکرد

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

58

سیمان شهرکرد

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2 روز

59

سیمان کردستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت "ISO9001:2008"

1 روز

60

سیمان کردستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست "ISO14001:2004"

1 روز

61

سیمان کردستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی "ISO18001:2007"

1 روز

62

سیمان کردستان

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

63

سیمان کردستان

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2 روز

64

سیمان کردستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

"ISO/IEC 17025:2005"

2 روز

65

سیمان هگمتان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت "ISO9001:2008"

2 روز

66

سیمان هگمتان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست "ISO14001:2004"

1 روز

67

سیمان هگمتان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی "ISO18001:2007"

1 روز

68

سیمان هگمتان

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

69

سیمان هگمتان

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2 روز

70

سیمان هگمتان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

"ISO/IEC 17025:2005"

2 روز

71

سیمان خاش

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2 روز

72

سیمان خاش

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

"ISO/IEC 17025:2005"

2 روز

73

سیمان اردستان

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت "ISO9001:2008"

2 روز

74

سیمان اردستان

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2 روز

75

سیمان اردستان

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

76

سیمان عمران انارک

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

3 روز

77

سیمان خوزستان

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2 روز

78

سیمان خوزستان

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت انرژی EN16001

2 روز

79

سیمان لارستان

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2 روز

80

سیمان کارون

اصول ، مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2 روز

81

سیمان کارون

اصول ، مبانی و مستندسازی استاندارد اتحادیه اروپا CE

1 روز

82

سیمان کارون

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت "ISO9001:2008"

2 روز

83

سیمان کارون

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست "ISO14001:2004"

2 روز

84

سیمان کارون

مبانی ، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی "ISO18001:2007"

2 روز